P4 – Upravljanje kapitalskih naložb države

Upravljanje države in/ali podjetja je ključni dejavnik njune uspešnosti. Upravljanje pa je zahteven proces, ki ga praviloma organiziramo v obliki dveh aktivnosti, to sta vodenje sistema in nadzor vodenja. Nadzor v primeru države pretežno opravlja parlament, v primeru podjetja pa nadzorni svet.

Za naša podjetja v državni lasti splošno velja, da jih slabo upravljamo in naj bi to bil osrednji razlog za prodajo. Ta argument je močan, vendar le v primeru, če so razlogi za slabo upravljanje državnega premoženja take narave, da jih ne zmoremo sanirati.

– – – + + + – – –

ZZS0-1a-Razvojno neuspešna Slovenija-aaaa

– – – + + + – – –

SOOČENI SMO S HUDIMI UPRAVLJAVSKIMI PROBLEMI. PRI REŠEVANJU PA LAHKO VELIKO POMAGA CIVILNA DRUŽBA(!).

Upravljanje države in njenega premoženja – kar je osrednji dejavnik družbene uspešnosti – v Sloveniji ni dovolj učinkovito. Državljani spričo svoje neorganiziranosti in pasivnosti dopuščamo, da se upravljanje vse bolj podreja le interesom kapitala, prebivalstvo pa je posledično socialno vse bolj ogroženo in družbeni standard pada. Ta proces je potrebno zaustaviti ter ga preusmeriti v skladu z interesi večine državljanov. Pri tem je potrebno izpostaviti zlasti dvoje:
a) Ugotoviti je potrebno ključne slabosti in zanje poiskati zadovoljive rešitve. 
b) Ker potrebne spremembe pogosto ne bodo v interesu kapitalskih in od njih odvisnih političnih navez, se mora civilna družba ustrezno organizirati, da jih “izsili”.

Trajna (popolna ali delna) kapitalska udeležba države v posameznih podjetjih je utemeljena s posebno vlogo in pomenom, ki ju imajo ta podjetja za dolgoročni gospodarski razvoj države. Podjetje ni zavezano k zgolj kratkoročni maksimizaciji dobička, pač mora zasledovati tudi širše družbene cilje in poslovati v skladu z najvišjimi standardi korporativne odgovornosti.

Da je Strategija UKND sprejeta, je pomemben dosežek, a zdaj je nujno popraviti tudi ponesrečene rešitve o SDH in DUTB. Korigirati je potrebno zakonske opredelitve tako glede NAMENA in CILJEV kot tudi glede ORGANIZIRANOSTI in UPRAVLJANJA holdinga (SDH) in slabe banke (DUTB).

– – – + + + – – –

Pisma predsednikom strank vladajoče koalicije, 15.1.2016

Za boljše upravljanje in uskladitev s Strategijo Upravljanja KND ZSSS, ZDUS in SINTEZA predlagajo Novelo Zakonov o SDH in DUTB:
Spoštovani g. Miro Cerar, predsednik Stranke modernega centra
Spoštovani g. Karl Erjavec, predsednik Demokratične stranke upokojencev Slovenije
Spoštovani g. Dejan Židan, predsednik stranke Socialni demokrati

– – – + + + – – –

Civilna družba se povezuje in zahteva boljše in odgovornejše upravljanje države in njenega premoženja(!)

Za seznanitev široke javnost in predstavitev obravnavanih Problemov in predlaganih Rešitev smo ZSSS, ZDUS in SINTEZA 28. decembra, 2015 organizirali novinarsko konferenco, o kateri je STA zapisala:

“Sindikati, upokojenci in Sinteza želijo boljše državno upravljanje. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Zvezi društev upokojencev Slovenije ter Koaliciji civilne družbe za prenovo Sinteza so prepričani, da je v Sloveniji treba spremeniti upravljanje državnih gospodarskih družb, da ne bi bilo usmerjeno samo v razprodajo premoženja. Med drugim predlagajo spremembo zakona o SDH.”

Posnetek novinarske konference, Ljubljana, 28.12.2015

“Kako doseči boljše upravljanje državnih gospodarskih družb?”

Dušan Semolič, ZSSS

OTVORITEV

Andrej Cetinski, SINTEZA

“Upravljanje in privatizacija po nemškem zgledu”

Jože Mencinger, SINTEZA

“Ne ukiniti SDH in DUTB, ampak okrepiti Nadzorne svete obeh”

Janez Sušnik, ZDUS

“Brez izboljšanja gospodarskega položaja tudi pokojnin ne moremo pričakovati”

Dušan Semolič, ZSSS

ZAKLJUČEK

Odgovori na vprašanja novinarjev

Nekaj odgovorov na vprašanja novinarjev: “zakonodaja” in “struktura NS”

– – – + + + – – –

KAKO IZBOLJŠATI UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE ? 

Dosedanje delovanje SDH in DUTB je pokazalo, da bo brez ustreznih organizacijskih korekcij zelo težko uresničevati zastavljene cilje. Izstopajo predvsem naslednje težave:
– KONGLOMERAT: podjetja, prenesena v SDH, so zelo različna po vsebini in po obsegu in zahtevajo različno obravnavo; 
– PREPLETENI INTERESI: lastništvo nekaterih podjetij v SDH se prepleta z dolgovi in garancijami prenesenimi v DUTB, zato je med njima nujno tekoče sodelovanje;
– ODGOVORNOST: iz strukture upravljanja je povsem izločena linija neposredne odgovornosti resornih ministrov;
– NS: sestava nadzornega sveta ne sledi izkušnjam in ne odraža običajne struktue uspešnih držav.

U-PR4-ZAKON-SDH-predlog spremenjenih-povzetek-print-MM

– – – + + + – – –

Skupni predlog  (SINTEZA + ZSSS + ZDUS):

Boljše upravljanje državnih gospodarskih družb in predlog nujnih sprememb Zakona o upravljanju SDH 15.12.2015

Boljše upravljanje državnih gospodarskih družb in predlog nujnih sprememb Zakona o upravljanju SDHPOVZETEK
– – – + + + – – – 

 Delovna gradiva:

 U-PR4-problemi in rešitve-aa U-PR4-povzetek-aa U-PR4-Zakon-aa

U-PR4-puščica2                      STRATEGIJA UPRAVLJANJA JE SPREJETA,                        U-PR4-KCD puščica2a

ZDAJ JE NUJNO POPRAVITI NEUSTREZNE REŠITVE O SDH IN DUTB

KazaloKapitalska udeležba države v posameznih podjetjih je utemeljena s posebno vlogo in pomenom, ki ju imajo ta podjetja za dolgoročni gospodarski razvoj države. Ta podjetja niso zavezana k zgolj kratkoročni maksimizaciji dobička, pač pa se pričakuje, da zasledujejo tudi širše družbene cilje in da poslujejo v skladu z najvišjimi standardi korporativne odgovornosti. Strategija je temeljni dokument države, ki predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo države, s katerim država sporoča upravljavcu naložb, delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu in splošni javnosti svoje cilje pri upravljanju družb v lasti države.
DZ2Državni zbor je na seji dne 13. julija 2015 sprejel Strategijo upravljanja KND.
PRIPOMBE2Predlog je dobra osnova za razpravo in pripravo dokončnega besedila strategije, če bo v nadaljevanju odpravljenih nekaj pomembnih pomanjkljivosti. Nekatere argumentirano utemeljimo v nadaljevanju:
1. Strategija ne odgovarja na vprašanje, kako bomo s pomočjo državne lastnine v posameznih podjetjih dosegali razvoj, blaginjo in dolgoročno konkurenčnost;
2. Velik del besedila je namenjenega klasifikaciji (tj določitvi premoženja, ki se prodaja in tistega, ki ostaja v državni lasti), ob tem pa strategija pušča ob strani zelo pomembna vprašanja: KOMU prodati oz. kakšen kupec bi bil za posamezno naložbo primeren, KDAJ določeno naložbo prodati in KAKŠNO prodajno strategijo pri tem izbrati;
3. Strategija ne problematizira upravljavskega modela SDH in ne vidi resnih pomanjkljivosti, ki so se pokazale že doslej;
4. Strategija popolnoma prezre izjemno pomembno vlogo državnega premoženja, ki je zbrano na DUTB.

Strategijo je torej potrebno dopolniti z opredelitvijo ciljev glede lastniške strukture ter z opredelitvijo strateških ciljev za posamezno področje. In dalje, strategija bi NUJNO morala korigirati ponesrečene rešitve iz zakonov o SDH in DUTB in sicer glede namena, ciljev in organiziranosti (težko obvladljiv konglomerat, integracija DUTB) in zlasti glede načina upravljanja (ustrezneje koncipiran nadzorni svet).

U-PR4-KomentarjiSpoštovani g Dragonja, v skladu z dogovorom vam pošiljamo prve pripombe, mnenja in komentarje k Strategiji. Splošna ugotovitev je, da je tekst kvaliteten in obenem zelo ambiciozno zastavljen in da je to lahko dobro izhodišče za sprejetje razvojne strategije, ki jo v državi že leta potrebujemo in brez katere Slovenija že leta tava v temi. Sledi 16 konkretnih predlogov in v SKLEPNI MISLI predlagamo naslednje nadaljnje korake:
a) Že pripravljeni predlog se obravnava kot »Prvi del« in se ga dopolni s potrebnimi podatki in predlogi rešitev, s katerimi naj bi se udejanjila tudi na novo opredeljena vsebinska in upravljavska vloga SDH;
b) Po sprejetju »Prvega dela« se pripravi »Drugi del«, katerega osrednje vsebine naj bi bile sektorske razvojne strategije;
c) Trajna naloga vlade pa ostaja vzpostavitev in razvoj ustreznega podpornega okolja za inovativno in socialno podjetništvo.