Dostop do informacij javnega značaja

poziv2-ministru-mzi-borba8c poziv2-ministru-mzi-borba8a poziv2-ministru-mzi-borba8d

26.10.2016 Prosimo za gradiva in odgovore na zastavljena vprašanja
Izgradnja drugega železniškega tira Divača-Koper je po objavljeni oceni investicijskih stroškov trenutno največji investicijski projekt v Sloveniji, ugotavljamo pa, da vlada in ministrstvo za infrastrukturo tega projekta ne vodita transparentno. Upravičeno smo zaskrbljeni, da se bo tudi v tem projektu ponovil močno škodljiv obrazec delovanja, ki se je uveljavil pri večjih investicijah, najvidneje pa pri izvedbi projekta TEŠ 6.
Glede na to, da kljub večkratnim opozorilom Vladi, da pravočasno zagotovi strokovni in nevtralni nadzor priprave in izvedbe Projekta Drugi tir, doslej ni bilo zaznati prav nobene pripravljenosti za to, je aktivnejša vloga državljanov pri spremljanju tega projekta nujna. Zato smo na pobudo civilnodružbenih gibanj ustanovili »Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir«. Namen Sveta je spremljanje in nadzor celotnega projekta (od načrtovanja in izvajanja do nadzora), tako po tehnični kot finančni strani ter javnosti redno posredovati vse verodostojne informacije. Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir je neodvisen in samostojno delujoč civilnodružbeni organ, odgovoren zgolj javnosti oziroma civilni družbi. V naslednjih tednih bo sklicana tudi formalna konstitutivna seja Sveta.
Naslovnike tega pisma prosimo za posredovanje zaprošenih gradiv in odgovorov in pričakujemo konstruktivno sodelovanje.
Z lepimi pozdravi, Člani Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir.
poziv2-ministru-mzi-borba6

25.11.2016 Odgovor Ministrstva za infrastrukturo na zahtevek za dostop do informacij javnega značaja (Opomba Sveta-DT: Prejeta gradiva le v marginalnem delu odgovarjajo na zastavljena vprašanja!)
Spoštovani,
Vlada Republike Slovenije nam je odstopila v reševanje vašo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja z dne 25. 10. 2016. V prilogi vam pošiljamo gradiva po 1., 2. in 9. točki vaše zahteve, glede ostalih dokumentov smo vaš zahtevek odstopili na SDH, Slovenski državni holding, d.d..
Lep pozdrav,
Mihaela Bastar, Sekretarka
Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja, Ministrstvo za infrastrukturo

25.11.2016 ODSTOP Zahtevka za dostop do informacij javnega značaja SDH-ju – (Borutu Frantar)
Spoštovani,
skladno z 20. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) vam odstopamo v reševanje priloženi zahtevek za dostop do informacij javnega značaja Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir (točke 3., 4., 5., 6., 7. in 8.), ki nam ga je v reševanje odstopila Vlada Republike Slovenije.
Vljudno prosimo, da mu pošljete želene dokumente.
Hvala in lep pozdrav,
Mihaela Bastar, Sekretarka

2.12.2016 PRITOŽBA naslovljena na urad Informacijske pooblaščenke (IP) zaradi ne-izročitve zahtevanih informacij javnega značaja.
Spoštovani,
Informacijskemu pooblaščencu posredujemo PRITOŽBO ZARADI ZAVRNITVE POSREDOVANJA JAVNE INFORMACIJE. Pritožujemo se zoper zavezanca Vlado RS, ki nam ni dostavila vseh zahtevanih informacij javnega značaja. Predlagamo, da Informacijski pooblaščenec naloži Vladi Republike Slovenije, da posreduje Svetu za civilni nadzor projekta Drugi tir vse zahtevane informacije.
V priponki je:
1. PRITOŽBA ZARADI ZAVRNITVE POSREDOVANJA JAVNE INFORMACIJE
2. Prilogi: a)Dopis z dne 25. 10. 2016; b)Odgovor Urada Vlade RS in MZI s prilogami z dne 25. 11. 2016
Z lepimi pozdravi,
Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir
poziv2-ministru-mzi-borba7

7.12.2016 PROŠNJA za razkritje informacij in dokumentacije
NASLOVLJENO: Ministru za infrastrukturo, POSLANO tudi: predsedniku Vlade, predsedniku Republike, predsedniku Državnega zbora, predsedniku Državnega sveta, Informacijski pooblaščenki, Računskemu sodišču, Komisiji za preprečevanje korupcije, članom in simpatizerjem Sveta-DT in medijem.
Zahteva za izročitev dokumentacije v zvezi s projektom drugi tir
Svet civilne družbe za nadzor projekta Drugi tir po pregledu revizije »Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira nove železniške proge Divača-Koper«, ki jo je dne 30.9.2016 izdelal revizor Geodata inženering SpA in jo je MZI v dopolnjeni obliki objavilo dne 2.12.2016, ugotavlja, da so investicijske ocene in njihova revizija izdelane nestrokovno in ogrožajo izvedbo projekta zaradi mnogo pretirane ocene vrednosti tega projekta.
Svet želi s pomočjo strokovnjakov temeljito pregledati ne le revizijo, temveč celotno dokumentacijo, ki jo je imel na razpolago Geodata inženiring SpA, saj bomo le tako lahko ugotoviti, zakaj je prišlo do takih napak in strokovno nekorektnih ocen, ki vodijo v prenapihnjeno vrednotenje tega projekta.
Svet torej prosi in zahteva, da nam v roku ne daljšem od 8. delovnih dni omogočite pregled celotne v Pozivu navedene dokumentacije v zvezi s projektom Drugi tir.
S spoštovanjem, Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir
poziv2-ministru-mzi-borba1

12.12.2016 POZIV ZA DOPOLNITEV: LN: 092-2/2016/98-00061073
Spoštovani,
vaš Poziv za razkritje preostale dokumentacije, ki smo ga na Ministrstvo za infrastrukturo prejeli 7. 12. 2016, smo obravnavali kot zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Zato vas, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZDIJZ pozivamo, da, v roku 3 dni, dopolnite zahtevo z osebnim imenom, firmo ali imenom pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslovom prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.
Hvala in lep pozdrav,
Mihaela Bastar, Sekretarka
Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja, Ministrstvo za infrastrukturo

12.12.2016 ODGOVOR IN DOPOLNJENA ZAHTEVA Z IMENOM IN NASLOVOM FIZIČNE OSEBE:
Spoštovana Mihaela Bastar,
V priponki vam pošiljamo ustrezno dopolnjeno zahtevo za odgovore in dokumentacijo v zvezi s projektom drugi tir Divača-Koper.
Z lepimi pozdravi, M. Marc, admin
poziv2-ministru-mzi-borba2

14.12.2016 PONOVNA ZAHTEVA ZA POJASNITEV »PRAVNE SUBJEKTIVITETE« PRAVNE OSEBE, KI JE NI, O ZAHTEVI FIZIČNE OSEBE PA NIČ:
Spoštovani,
v 1. odstavku 17. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ) je določeno, da mora zahteva za dostop do informacij javnega značaja vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.
Iz dopolnitve zahteve, ki nam je bila posredovana 12. 12. 2016 izhaja, da je vložnik zahteve Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir, njegov zastopnik pa Emil Milan Pintar, Prešernova cesta 42, 1230 Domžale. V zvezi s pravno subjektiviteto in vpogledom v register glede zastopnikov Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir kot vložnika zahteve oziroma prosilca vas pozivamo, da vlogo dopolnite z naslovom subjekta ter pojasnilom glede njegove pravne subjektivitete (v kateri register je vpisan, matično številko). Prosimo vas, da nam navedeno sporočite čim prej, vendar najkasneje v roku 5 delovnih dni (v skladu z prvim odstavkom 18. člena ZDIJZ), da vam bomo zahtevane informacije javnega značaja lahko kar najhitreje posredovali. Kolikor vloga ne bo dopolnjena v skladu s pozivom do poteka roka za dopolnitev, je ne bomo mogli obravnavati in bomo zato ravnali v skladu z 19. členom ZDIJZ ter vlogo zavrgli.
Hvala in lep pozdrav,
Mihaela Bastar, Sekretarka

15.12.2016 ODGOVOR NA PONOVNI POZIV IN ZAHTEVO ZA POJASNITEV »PRAVNE SUBJEKTIVITETE«
Spoštovana gospa Mihaela Bastar,
V priponki vam pošiljamo odgovor na vaš dopis: LN 092-2/2016/98-0001073
Na podlagi določb 1. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je do dostopa do informacij upravičen kdorkoli, vsaka pravna in fizična oseba, ki dostop do informacije javnega značaja zahteva.
V vašem pozivu za ponovno dopolnitev vloge ponovno zmotno ocenjujete, da je Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir pravna oseba, čeprav ste se tudi sami prepričali, da to ni. Svet za civilni nadzor projekta drugi tir je skupina državljanov, ki so svoje znanje in izkušnje združili kot odgovorni državljani s ciljem preprečiti negospodarno ravnanje pri vodenju trenutno največje investicije v Sloveniji. Zato gre tu za zahtevo skupine fizičnih oseb, v imenu katere fizična oseba Emil Milan Pintar (s stalnim bivališčem na naslovu: Prešernova cesta 42, 1230 Domžale), zahteva informacije in dokumentacijo navedeno v dopisu z dne 6.12.2016 in dopolnjenem dne 12.12.2016.
Skladno s 1 čl. ZDIJZ pričakujemo zahtevane informacije javnega značaja takoj in brez nadaljnjega zavlačevanja, najkasneje pa v roku 20 dni.
Emil Milan Pintar
E-naslov: koalicija@t-2.net ali emilmilan.pintar@siol.net
poziv2-ministru-mzi-borba3
16.12.2016 INFORMACIJA ČLANOM SVETA IN MEDIJEM O TEŽAVAH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
poziv2-ministru-mzi-borba4

16.12.2016 ZASTOPNIK SVETA-DT Emil Milan Pintar LOČENO, KOT FIZIČNA OSEBA, VLOŽI ZAHTEVO za izročitev navedene dokumentacije v zvezi s projektom drugi tir Divača-Koper
poziv2-ministru-mzi-borba5

16.12.2016 ODSTOP Zahtevka za dostop do informacij javnega značaja SDH-ju – (Borutu Frantar)
Spoštovani,
skladno z 20. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) družbi Slovenski državni holding, d.d., odstopamo v reševanje priloženo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja Emila Milana Pintarja (za točko 7. Informacija o številu zaposlenih v 2TDK d. o. o. in informacijo o višini njihovih plač).
Hvala in lep pozdrav,
Mihaela Bastar, Sekretarka

18.12.2016 Član Sveta-DT Stanko Štrajn zahteva dostop do Investicijskega elaborata za gradnjo drugega tira.
Spoštovani,
Primorske novice so 17.12.2016 objavile, da je 2TDK d.o.o. predložil Vladi Investicijski elaborat za gradnjo drugega tira Divača-Koper. Kot državljan zahtevam, da mi posredujete na podlagi določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja celoten Investicijski elaborat za gradnjo drugega tira Divača-Koper skupaj z morebitnimi prilogami, ker želim kot državljan preveriti ali 2TDK predlaga Vladi v odločitev investicijski elaborat, ki bo zagotovil gospodarno in namensko uporabo javnih sredstev za izvedbo načrtovane gradnje drugega tira.
Vljudno prosim, da mi zahtevano informacijo posredujete brez izmikanja, zavlačevanja in odstopanja zahteve Ministrstvu in nato SDH in nato še 2TDK in tako prihranite meni in vam javno obravnavo vprašanja, zakaj Vlada o projektu drugega tira Divača-Koper ne ravna transparentno in zakaj državljani ne moremo dobiti v presojo informacij javnega značaja o investiciji za katero utemeljeno domnevamo, da pomeni načrtovano škodljivo izčrpavanje javnih virov, enako kot je to primer TEŠ6.
Z dolžnim spoštovanjem,
Stanko Štrajn

22.12.2016 ODSTOP – Zahtevek za dostop do informacij javnega značaja – Investicijski elaborat za gradnjo drugega tira Divača-Koper
Spoštovani,
skladno z 20. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) Direkciji RS za infrastrukturo odstopamo v reševanje priloženi zahtevek za dostop do informacij javnega značaja g. Stanka Štrajna z dne 18. 12. 2016.
Hvala in lep pozdrav,
Mihaela Bastar, Sekretarka, Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja, MZIIJZE-m-22.12.2016-vlada-MZI-SDHju

23.12.2016 SDH na zahtevo Sveta z dne 26.10.2016 posreduje poznane in javno dostopne dokumente ter pove, da 2TDK še nima statuta in ne imenovanega vodstva, ima pa dve zaposlen osebi. Pove tudi, da SDH nima Revizijskega poročila in naj se zato Svet obrne »neposredno na družbo«

29.12.2016 Svet se SDHju zahvali za odziv, hkrati pa jasno izrazi svoje nezadovoljstvo o »zavitosti hodnikov slovenske oblasti, na katere nas vedno znova pošiljate: Mi za določene informacije zaprosimo Vlado, Vlada naše zahteve prepusti Ministrstvu, Ministrstvo jih odstopi SDHju, SDH pa nas za bistvene odgovore na naša vprašanja pošilja na 2TDK, ki dejansko (še) ne deluje… Poudariti moramo dejstvo, da niti slučajno (še) nismo dobili odgovorov na krucialna vprašanja o tem projektu. Predvsem pogrešamo investicijski elaborat ter popolne informacije o podjetju 2TDK, d.o.o., ki bi jih v SDH morali posedovati.«

3.1.2017 Ministrstvo za Infrastrukturo, Direkcija za Infrastrukturo odstopi zahtevo prosilca Stanka Štrajna za posredovanje Investicijskega elaborata Ministrstvu za Infrastrukturo in družbi 2TDK.

3.1.2017 Ministrstvo za Infrastrukturo, Direkcija za Infrastrukturo odstopi zahtevo prosilca Emila Milana Pintarja za dostop do informacij javnega značaja, razen v delu, ki se nanaša na točko 5. prvega dela zahteve prosilca, Ministrstvu za Infrastrukturo in družbi 2TDK.

10.1.2017 – ODGOVOR MZI g. Pintarju (pdf) – »Pri pregledu in obravnavi vaše vloge ugotavljamo, da je večina vaših predpostavk in tez v nasprotju z dejanskim stanjem…«

10.1.2017 – ODGOVOR MZI (Direkcija) g. Pintarju (pdf) – »Pričakovanja javnosti in/ali morebitne politične potrebe ne morejo biti legitimna strokovna podlaga…«

10.1.2017 – ODLOČBA MZI g. Pintarju  (pdf)  

10.1.2017 ODLOČBA MZI (Direkcija) g. Pintarju  (pdf)

13.1.2017 – ODLOČBA MZI (Direkcija) g. Štrajnu  (pdf) – Zelo poučne in za nadzor koristne informacije pa se nahajajo  v »obrazložitvah« odločb(!)

6.3.2017 – Zahteva za IJZ naslovljena na ministra g. Gašperšiča (g. Pintar)
6.3.2017 – Prošnja predsedniku DZ g. Brglezu za odgovore: Ali ima Minister pooblastila oz. soglasje za pogajanja s predstavniki tujih vlad? in ali je mednarodna pogodba lahko veljavna pred potrditvijo v DZ?