P4 (Upravljanje) – Novela Zakona o SDH

Upravljanje države in njenega premoženja je osrednji dejavnik družbene uspešnosti. Upravljanje z državnim premoženjem v Sloveniji pa je vse prej kot primerno. Razlogov je več, eden je gotovo ta, da se razreševanja zelo kompleksne problematike upravljanja še nobena Vlada ni lotila strateško in domišljeno.

Prvi pozitivni znak je sprejetje Strategije UKND, ki med drugim tudi pravi, da je kapitalska udeležba države v posameznih podjetjih utemeljena s posebno vlogo in pomenom, ki ju imajo ta podjetja za dolgoročni gospodarski razvoj države in tako podjetje ni zavezano k zgolj kratkoročni maksimizaciji dobička, pač mora zasledovati tudi širše družbene cilje in poslovati v skladu z najvišjimi standardi korporativne odgovornosti.

Upravljanje državnih gospodarskih družb je potrebno snovati na osnovi dolgoročnih družbenih ciljev. Za to pa je v prvi vrsti potrebno korigirati neustrezne rešitve o upravljanju SDH in DUTB in zgledujoč se po uspešnih nemških izkušnjah, v nadzornih svetih zagotoviti sorazmerno zastopanost kapitalsko-lastniškega in splošno-družbenega interesa.

– – – + + + – – –

Novela Zakona o SDH je končala svojo pot na državnozborskem smetišču(!)

Slovenci svoje skupno premoženje tako slabo upravljamo, da si s tem spodkopavamo enega od ključnih temeljev državnosti, a žal naša politika tega noče razumeti in daje posebnim interesom prednost pred državnimi. V tem se naše upravljanje države bistveno razlikuje od tega, kako s svojo državo ravnajo Nemci.
 
Velika večina premoženja je v upravljanju SDH, a ob sedanjem načinu upravljanja ima Slovenija nemajhno škodo. O tem, kako nenavadno deluje SDH, zvemo že kar iz dnevnega časopisja. SDH je pri madžarski svetovalni hiši naročil študiji: prva naj bi pokazala, da notranji procesi v Luki Koper ne delujejo dobro, druga pa naj bi pokazala, da se tudi Krki obetajo razvojni problemi. V obeh primerih so avtorji kar na podlagi javno dostopnih podatkov pritrdili naročnikovim »pričakovanjem«. Čeprav je očitno, da takih študij ne gre jemati resno, je uprava SDH z njima utemeljila zamenjave NS Luke Koper in Krke. To dogajanje dopušča domnevo, da se v teh - sicer uspešnih družbah - obetajo spremembe, morda celo to, da bosta prepuščeni tujemu kapitalu.

Civilna družba (Zveza sindikatov, Zveza upokojencev, Mladinski svet in Sinteza – koalicija civilne družbe) je že pred dvema letoma sprožila iniciativo, da se sistem upravljanja SDH izboljša, še predvsem tako, da se pri oblikovanju njegovega NS na primeren način uporabi uspešne nemške izkušnje. Pobudi sta se pridružili dve koalicijski strani (SD, DESUS) in oblikovana je bila posebna delovna skupina z nalogo, da pripravi predlog ustreznih dopolnitev veljavnega Zakona o SDH. Skupina je nalogo že lani opravila in pred nekaj meseci je bila novela vložena v parlamentarno razpravo in sprejem. Vodja poslanske skupine SMC je javnost še istega dne obvestila, da njena stranka predloga ne podpira. Dne 29.6.2017 je parlamentarni Odbor za finance predlog v celoti zavrnil. Na seji Odbora ga je zagovarjala le stranka SD, ob načelni podpori tudi ZL, medtem, ko mu je poleg SMC nasprotovala tudi stranka DESUS.

Cerar in Erjavec, prvaka strank SMC in DESUS, torej menita, da pri upravljanju SDH niso potrebne spremembe. Ne glede na to, ali ju zavajajo svetovalci, ali pa jima sedanja ureditev osebno ustreza, si ne zaslužita ocene, da dobro opravljata odgovorno nalogo, ki so jima jo na zadnjih volitvah zaupali volivci. Upajmo, da volivci te napake na prihodnjih volitvah ne bomo ponovili; tudi zato ne, ker imajo organizacije sindikatov, upokojencev in mladih dovolj možnosti, da svoje člane informirajo, kako sta Cerar in Erjavec preprečila za državo pomembno sistemsko spremembo.

Andrej Cetinski:  Vlada z upravljanjem državnega premoženja zapravlja državo - 5.7.2017

Odbor za finance in monetarno politiko DZ-RS: Zapisnik 40. seje - 29.6.2017

Uradni list RS: Transparentno upravljanje javnega premoženja – mit ali realnost? - 21.6.2017 

Jože Mencinger:  SDH, DUTB, ETIKA IN POLITIKA (Novela SDH) - 10.6.2017

Delo: Predlog novele zakona o SDH končal parlamentarno pot - 12.07.2017

SDH, ki upravlja okoli 12 milijard evrov državnega premoženja, ne želi razkriti, za katera podjetja so v obdobju slabega leta dni sklepali pogodbe za analize z zunanjimi izvajalci v skupni vrednosti več kot 375.000 evrov. – SDH skriva pogodbe kot kača noge

– – – + + + – – –

Jože P. Damijan: “Smo na točki, ko se je treba odločiti” (ob noveli zakona o SDH)

10.5.2017: Stališče pobudnic do Mnenja Vlade o Predlogu zakona o noveli Zakona o SDH.
Predlog dokumenta so pripravili A. Cetinski, B. Biščak in J. Mencinger.

SINTEZA, 5.4.2017: Mnenje o stališču Združenja nadzornikov in Gospodarske zbornice do
predloga novele Zakona o Slovenskem državnem holdingu

Drago Babič, 19.4.2017: Zakaj je nujno sprejeti Novelo o upravljanju SDH – “Riba smrdi pri glavi

Jože P. Damijan, 13.4.2017: O noveli zakona o SDH – “Smo na točki, ko se je treba odločiti

– – – + + + – – -<
6.3.2017 – Novinarska konfrenca:
Zakaj je sprememba Zakona o SDH nujna in kaj prinaša vložena novela ?
NOVELA ZAKONA O SDH
Novela Zakona o SDH gre v parlament
Novela zakona o upravljanju SDH je vložena v DZ
RTV Dnevnik
SD bi podvojil število nadzornikov SDH

– – – + + + – – –

Sindikati, upokojenci in Sinteza smo na novinarski konferenci (28.12.2015) predstavili predloge za boljše upravljanje državnih gospodarskih družb. Vse o novinarski konferenci:
Civilna družba se povezuje in zahteva boljše in odgovornejše upravljanje države in njenega premoženja

– – – + + + – – –

ZSSS, ZDUS in SINTEZA smo (15.1.2016) predsednikom strank vladajoče koalicije predlagali konkretne korekcije Zakona o SDH:

Spoštovani g. Miro Cerar, predsednik Stranke modernega centra
Spoštovani g. Karl Erjavec, predsednik Demokratične stranke upokojencev Slovenije
Spoštovani g. Dejan Židan, predsednik stranke Socialni demokrati
Spremljajoči dokumenti:
Za boljše upravljanje DGD je potrebno spremeniti Zakon o SDH;
PREDLOG sprememb Zakona o SDH;
POVZETEK predlaganih sprememb.

Najpomembnejša predlagana sprememba je sestava in imenovanje nadzornega sveta SDH (40. člen): Nadzorni svet SDH ima 10 članov. 1 člana določijo zaposleni v SDH, 9 pa jih imenuje Državni zbor na predlog Vlade. Pred oblikovanjem predloga vlade za državni zbor vlada sestavi akreditacijsko komisijo, ki pripravi merila za ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kakovostno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta SDH in oceni prispele predloge kandidatur z vidika izdelanih meril. Vlada vsaj 60 dni pred rokom oddaje predloga v Državni zbor objavi poziv za predloge. Pravico predlaganja kandidatov imajo: ministrstva, reprezentativne sindikalne organizacije, reprezentativne organizacije delodajalcev, Zveza društev upokojencev Slovenije in Mladinski svet Slovenije s tem, da predlagatelji ne morejo predlagati svojih funkcionarjev ali svojih zaposlenih. Po prejemu poročila akreditacijske komisije vlada določi predlog kandidatne liste in ga pošlje v državni zbor, ki daje soglasje k celotnemu predlogu vlade in ga ne more spreminjati.

– – – + + + – – –

Z namenom uskladitve predlogov in izdelavo čistopisa Novele Zakona o SDH je bila imenovana Delovna skupina s predstavniki SD, DeSUS, Sinteze, ZSSS in ZDUS. Prvi sestanek je bil 19.2.2016.

Novela Zakona o SDH pripravljena za vložitev v parlamentarno obravnavo
Pripravili Socialni demokrati
na podlagi osnutka Koalicije civilne družbe Sinteza
in ob sodelovanju ZSSS, ZDUS in MSS
Ljubljana, marec – september 2016

– – – + + + – – –

Spoštovana Dejan Židan, predsednik stranke SD in Karl Erjavec, predsednik stranke DeSUS
Ključne rešitve, ki se jih danes v Sloveniji uporablja pri upravljanju državnega premoženja, so bile uveljavljene v decembru 2012 in so prilagojene potrebam hitre razprodaje državnega premoženja.
Največje organizacije civilne družbe (Zveza sindikatov, Zveza društev upokojencev in kasneje tudi Mladinski svet) smo v sodelovanju s koalicijo civilne družbe Sinteza-KCD sprožile aktivnosti, da se sedanje upravljanje SDH primerno in kolikor mogoče hitro preuredi. Oblikovana je bila posebna delovna skupina, ki je že pred dopusti pripravila predlog najbolj nujnih zakonskih sprememb. A pripravljena Novela zakona o SDH nikakor ne pride v parlamentarno obravnavo. Zato vam pišemo priloženo pismo.
Podpisniki (14.10.2016):
Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
Zveza Društev Upokojencev Slovenije
Mladinski Svet Slovenije
Koalicija Civilne Družbe Sinteza-KCD