Ustanovna listina, 7.1.2014

KOALICIJE CIVILNE DRUŽBE / KOALICIJE ZA DRUŽBENO PRENOVO

 

PREAMBULA

Z namenom da uresničimo zahteve državljank in državljanov ter civilne družbe, izražene na protestih, strokovnih in drugih posvetih:

– po spremembi nepravičnega sistema, v katerem se dobički privatizirajo, izgube pa socializirajo skozi prenašanje bremena krize na ramena tistih, ki zanjo niso odgovorni ,

– po uresničitvi ustavnega načela, da pripada oblast ljudstvu ter da moramo imeti volivke in volivci, ne pa vodstva političnih strank, odločujoč vpliv na to, kateri kandidati bodo izvoljeni, obenem pa nam pripada tudi aktivno sodelovanje v političnem procesu oblikovanja in sprejemanja odločitev,

– po kompetentnem in odgovornem upravljanju države in državnega premoženja; sposobnost in integriteta, ne pa strankarska pripadnost, morata postati edina kriterija za izvolitev ali imenovanje na odgovorne funkcije,

– po trajnostnem in družbeno odgovornem delovanju politike in gospodarstva, ki ne zlorabljata svojih kapitalskih in lobijskih interesov na škodo človeka in narave, ter ju siromašita in zapostavljata,

podpisani, ki smo pristopili h KOALICIJI CIVILNE DRUŽBE (v nadaljevanju Koalicija), s tem sprejemamo tu zapisana izhodišča za Ustanovno listino.

 

1. OSNOVNE ZNAČILNOSTI KOALICIJE

Koalicijo sestavljamo družbeni in politični subjekti, gibanja civilne družbe in posamezniki, ki kot usmeritev za svoje delovanje sprejemamo ključne razvojne cilje, način političnega delovanja in etična načela opredeljena v sprejetem Kodeksu vrednot in ki v preteklosti nismo delovali v nasprotju s temi načeli in cilji.

Koalicija je trajno odprta za vstop in izstop oziroma prenehanje članstva ter enakopravno sodelovanje vseh, ki (so)delujemo strpno in pošteno v duhu medsebojnega spoštovanja in v dobri veri ter sprejemamo skupne vrednote in si s tem prizadevamo za njene cilje ter uresničitev dogovorjenih skupnih temeljnih programskih ciljev in načel.

Zavedamo se, da Koalicija nima in nikoli ne bo imela nekega nepreklicnega in trajnega oziroma brezpogojnega mandata ljudstva vseh državljank in državljanov in da si bo slednjega ter svoj ugled morala pridobiti tudi na volitvah in ga nato s svojim delom ohranjati. Zato bomo pri koncipiranju, organiziranju in delovanju Koalicije, kot instrumenta demokratičnih sprememb, izhajali iz ustavnega načela, da ima oblast ljudstvo. Koalicija bo zato izoblikovala mehanizme nadzora, s katerimi se bo izogibala pastem strankokratskega političnega modela in odtujitvi oblasti od državljanov. Taka Koalicija v Sloveniji tudi v temelju spreminja način delovanja, naravo in kulturo sedanje prakse izvajanja predstavniške demokracije.  

Vsi v Koaliciji sodelujoči subjekti v celoti ohranjamo svojo neodvisnost in svoje posebne programske cilje, usmeritve in prioritete ter samostojnost svoje organiziranosti in delovanja. Razvijali bomo kulturo demokratičnih razprav in strogega spoštovanja sklepov.

 

2. CILJI

Koalicija bo na naslednjih volitvah nastopila s svojo kandidatno listo in si prek izvoljenih poslancev prizadevala za uresničitev naslednjih ciljev:

1. Enakomernejšo razporeditev premoženja in nove vrednosti, kar je nujni pogoj za zmanjšanje ekonomske in politične neenakosti ter uresničitev prave demokracije, gospodarsko uspešne in ustvarjalne družbe ter visoke kakovosti življenja.

2. Spodbujanje socialnega podjetništva in družbeno odgovornega ravnanja vseh poslovnih subjektov; z davčnimi in drugimi ukrepi, ki morajo spodbujati reinvestiranje ter vlaganje v lokalno okolje in zelene projekte.

3. Trajnostni in sonaravni družbeni razvoj Slovenije po zgledu Mreže Plan B in spletne skupnosti Tretji člen v dokumentih Zelena proračunska reforma in Zeleni razvojni preboj.

4. Povečane možnosti neposrednega odločanja državljanov tudi z možnostjo, da se o državljanskem zakonu, ki ga Državni zbor zavrne, lahko izvede referendum.

5. Odprtost političnega sistema s spremembo volilne zakonodaje za odločilen vpliv volivcev na dodelitev poslanskih mandatov in zagotovitev zastopstva vseh volilnih okrajev ter enakopravnejše možnosti kandidiranja novih političnih subjektov.

6. Učinkovito, pregledno in odgovorno upravljanje z države in državnega premoženja.

7. Odgovornost in ničelna toleranca do korupcije.

8. Sprememba togega, neučinkovitega in socialno krivičnega EU modela reševanja gospodarske krize.

 

3. LISTA KANDIDATK IN KANDIDATOV CIVILNE DRUŽBE ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE

Glede na cilj Koalicije, da za izvedbo svojega programa in prenovo slovenske družbe v naslednjem sklicu Državnega zbora zagotovi močno prisotnost in aktivnost poslank in poslancev civilne družbe, neodvisnih od političnih strank, ki bodo odgovorno zastopali interese volivk in volivcev ter civilne družbe, si bomo v Koaliciji prizadevali, da se vanjo povežejo vsi subjekti civilne družbe, ki sprejemajo in podpirajo ta cilj in merila opredeljena v Kodeksu vrednot poslank in poslancev civilne družbe ter za volitve v Državni zbor oblikovali Listo civilne družbe.

3.1. Oblikovanje liste

Članice in člani Koalicije se zavezujemo, da bomo v medsebojnem spoštovanju in ob enakopravnem sodelovanju oblikovali demokratične postopke evidentiranja in izbiranja kandidatk in kandidatov za poslanke in poslance v Državnem zboru ter tako s pomočjo mnenja državljank in državljanov poiskali najboljše možne kandidate za skupno kandidatno listo v vseh volilnih enotah – Lista civilne družbe.

3.2. Kriteriji za izbor kandidatov

Kandidatke in kandidati za Listo civilne družbe morajo izpolnjevati pogoje in ustrezati kriterijem opredeljenim v Kodeksu vrednot poslank in poslancev civilne družbe.

Pred uvrstitvijo na kandidatno Listo civilne družbe bodo kandidatke in kandidati podpisali izjavo, da bodo spoštovali Kodeks vrednot in, da bodo v primeru vsakršne morebitne kršitve kodeksa ali ljudske nezaupnice, nemudoma odstopili.

3.3. Neodvisnost poslank in poslancev

Izvoljene poslanke in poslanci se bodo s podpisom te izjave obenem zavezali, da bodo v Državnem zboru Republike Slovenije predstavljali vse državljanke in državljane ter pri svojem delovanju zastopali interese civilne družbe, pri čemer bodo glasovali skladno s sprejetim temeljnim programom in dogovorjenimi stališči znotraj svoje poslanske skupine, sicer bodo glasovali po svoji vesti in strokovni usposobljenosti. Ne bodo pa sprejemali nobenih navodil in zavez, ki bi omejevale njihovo samostojnost in neodvisnost odločanja. Za uresničevanje skupnih ciljev bodo iskali predvsem programsko-vsebinska zavezništva.

Članice in člani Koalicije se obvezujemo, da od poslank in poslancev, razen izvajanja temeljnega programa Koalicije, ne bomo zahtevali strankarske ali podobne discipline in jih ne bomo silili v glasovanje na temelju kakršnih koli parcialnih interesov. Obenem jim zagotavljamo, da bomo omogočali trajno in sprotno preverjanje stališč državljank in državljanov ter civilne družbe o vseh aktualnih vprašanjih ter jim po svojih močeh nudili vso potrebno strokovno pomoč pri oblikovanju stališč poslanske skupine in argumentov zanje.

 

4. ČLANSTVO IN ORGANIZACIJA KOALICIJE

4.1. Koalicijo sestavljamo enakopravni subjekti civilne družbe, aktivne državljanke in državljani, družbena gibanja, društva, skupine in drugi subjekti, ki sprejemamo skupne vrednote in si prizadevamo za njene cilje ter uresničitev dogovorjenega skupnega temeljnega programa.

4.2. Najvišji organ Koalicije je Koordinacijski odbor (KO). Sestavljajo ga:

– po en predstavnik vsakega sodelujočega subjekta (izkazano z vsaj 10 podpisi svojih članov),

– po en predstavnik pravnih oseb in političnih strank (izkazano z žigom ob podpisu),

– ugledni predstavniki, ki so izvoljeni na Zboru KCD.

Število članov Koordinacijskega odbora ni določeno, odvisno je od sodelujočih subjektov. Razmerje med predstavniki sodelujočih subjektov in uglednih predstavnikov pa je 60:40 v korist sodelujočih subjektov.  

4.3. Koalicijo predstavlja in vodi Predsedstvo, ki ga sestavljajo ugledne in neodvisne posameznice in posamezniki, ki ne pripadajo v Koaliciji sodelujočim subjektom. V kolikor je v predsedstvo izvoljen član/članica kakega subjekta, ki je sestavni del koalicije, to svoje članstvo (funkcijo) zamrzne. Predsedstvo šteje 3 do 7 članov in ga izvoli Koordinacijski odbor. Predsedstvo skrbi za izvedbo operativnih nalog in po potrebi ustanavlja, imenuje in razrešuje odbore, pododbore, komisije in druga delovna telesa.

4.4. Koalicija organizira Zbor najmanj dvakrat letno.

4.5. O pravilih delovanja Koalicija sprejme Poslovnik oz Statut.

 

5. PROGRAM

Koalicijasi bo s svojim delovanjem prizadevala za uresničitev temeljnih programskih ciljev, ki so opredeljeni v Predlogu Temeljnih programskih usmeritev in v Kodeksu vrednot.

Ta temeljni program bo Koalicija nadgradila s podrobnim programom zakonodajnih in drugih ukrepov na posameznih področjih gospodarskega in družbenega življenja, ki ga bo pripravila na podlagi odprte javne razprave in v katero bo vključila predstavnice in predstavnike civilne družbe ter strokovnjakinje in strokovnjake iz kulture, znanosti, gospodarstva, državne uprave in drugih področij družbenega življenja.

 

6. PREHODNA DOLOČBA

Do ustanovitve oziroma konsolidiranja Koalicije ter imenovanja Koordinacijskega odbora in drugih organov aktivnosti vodi Iniciativni koordinacijski odbor, ki ga zainteresirane aktivne državljanke in državljani oblikujejo izmed sebe ter ga po potrebi in v skladu z vključitvijo skupin in posameznikov dopolnjujejo.

 

7. IZJAVA PODPISNIKOV

Podpisniki te listine s svojim podpisom zagotavljamo, da sprejemamo cilje in Ustanovno listino Koalicije civilne družbe ter da si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali za njihovo uresničitev, pri tem pa dajali prednost skupnim koristim in potrebam pred morebitnimi lastnimi interesi. Ob pravici sodelovanja in odločanja pri delovanju Koalicije podpisniki prevzemamo obvezo, da bomo po svojih močeh prispevali k uspehu skupnega projekta z ljudmi z ustreznimi kompetencami ter zagotovitvijo organizacijske, finančne, materialne in druge podpore za realizacijo skupaj dogovorjenih aktivnosti.